Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruikt MyPoolCovers cookies. Voor meer informatie bekijk gebruiksvoorwaarden

Onze algemene verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

Naam bedrijf: TEP SRL

Adres hoofdkantoor: 25, Avenue Zénobe Gramme - 1300 Wavre

BTW: BE 0463 183 809

info@my-pool-covers.com

 

2. Prijzen

Alle prijzen worden vermeld in EURO, inclusief BTW tegen het geldende tarief. Indien de tarieven zouden wijzigen, naar boven of naar beneden, zouden deze wijzigingen in de prijs van de artikelen kunnen worden doorberekend. Prijzen worden weergegeven exclusief verzendkosten, tenzij anders aangegeven op de website. Alle bestellingen, ongeacht de oorsprong, moeten in euro worden betaald.

 

3. Betaling

De betaling geschiedt vóór de levering. Betalen kan op verschillende manieren:

1) Met kredietkaart via de Paypal beveiligingsmodule

2) Via bankoverschrijving

3) Voor andere betaalwijzen, gelieve ons te contacteren. Geen verzending onder rembours.

 

4. Beschrijving van de producten

Al onze producten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid beschreven. In geval van vergissing kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld. Sommige foto's kunnen lichtjes afwijken van de werkelijkheid.

 

5. Transport, levering

De producten worden geleverd op het afleveradres dat u tijdens het bestelproces hebt aangegeven. Het bedrijf levert de goederen, door het fysieke bezit of de controle binnen een maximum van 30 dagen over te dragen aan de consument, tenzij de partijen anders overeenkomen (beslissing van beide partijen of artikel op bestelling omdat het niet in voorraad is en/of op maat gemaakt).

Elk ontvangst moet gebeuren in aanwezigheid van de bezorger en moet systematisch op zijn inhoud worden gecontroleerd vóór de ondertekening van de leverbon. U moet op de leverbon onder voorbehoud, handgeschreven en vergezeld van uw handtekening, elke onregelmatigheid met betrekking tot de levering vermelden. U moet ook onder voorbehoud binnen de twee werkdagen na ontvangst van het pakket de vervoerder op de hoogte brengen en een kopie van de brief bezorgen. Elke claim die buiten deze periode wordt ingediend, zal niet worden aanvaard. Bovendien verzoeken wij u, indien mogelijk, het product in de originele verpakking en met de aankoopfactuur terug te sturen. In geval van problemen, gelieve de reden aan te geven op de leverbon (verplicht) en ons zo snel mogelijk te contacteren. Als de leverbon ontbreekt, weiger deze dan en neem contact met ons op. In geval van vertraging van de levering, ontslaan wij ons van elke verantwoordelijkheid.

 

6. Herroepingstermijn

U beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf ontvangst, waarin u het materiaal kunt weigeren.

Voordat u goederen terugstuurt, dient u ons per e-mail op de hoogte te stellen van uw beslissing om de koopovereenkomst te herroepen. Indien mogelijk, gelieve de goederen in de originele verpakking met een kopie van de factuur terug te sturen naar het oorspronkelijke adres. De kosten voor het vervoer van de geretourneerde goederen zijn voor uw rekening. De kosten die de consument betaalt wanneer hij uitdrukkelijk kiest voor een andere leveringswijze dan de standaard, goedkopere leveringswijze die door het bedrijf wordt aangeboden, worden niet terugbetaald.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de consument het bedrijf door middel van een duidelijke verklaring (bv. per aangetekende brief of e-mail) op de hoogte stellen van zijn besluit om deze overeenkomst te herroepen. De consument-afnemer kan hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Modelformulier voor herroeping :

Indien u het contract wenst te annuleren, gelieve dit formulier in te vullen en terug te zenden binnen de bovenvermelde termijnen

-Ter attentie van: T.E.P. Avenue Zénobe Gramme, 25, 1300 Wavre, e-mailadres: info@my-pool-covers.com

-Ik/wij (*) stel/stellen (*) u hierbij in kennis van mijn/onze (*) herroeping van de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst betreffende de aankoop van de volgende goederen (*)

- Besteld op (*) / ontvangen op (*)

- Naam van de consument(en) : (*)

- Adres van de consument(en) : (*)

- Bestelnummer : (*)

- Handtekening van consument(en) : (*) (alleen indien op papier meegedeeld)

- Datum : (*)

(*) Doorhalen wat niet van toepassing of niet volledig is.

Het bedrijf zal de terugbetaling uitvoeren binnen 14 dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen.

Dit recht is niet van toepassing in de volgende gevallen:

- indien de Klant geen consument is

- voor artikelen die op maat of volgens de specificaties van de Klant zijn gemaakt of wanneer de producten zijn gepersonaliseerd;

- voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de productie waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden

- voor de levering van goederen die na levering naar hun aard onverbrekelijk met andere artikelen zijn vermengd;

- voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen;

- voor de levering van een dienst indien deze reeds is verricht;

- voor de andere gevallen die uitdrukkelijk zijn uitgesloten bij boek VI van het Wetboek van economisch recht

Het herroepingsrecht vervalt voortijdig in geval van volgende overeenkomsten:

- voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden, indien het zegel na de levering is verwijderd

- voor de levering van goederen indien deze na de levering door hun aard onlosmakelijk met andere goederen zijn vermengd

7. Toepasselijk recht

Dit contract is onderworpen aan het Belgische recht. De taal van dit contract is Nederlands. In geval van betwisting is de rechtbank van Nijvel bevoegd.

 

8. Deadlines

De uitvoeringstermijnen komen overeen met de gemiddelde termijnen voor de verwerking en levering van de bestellingen.

 

9. Behoud van eigendomsrecht

De producten blijven eigendom van TEP tot volledige betaling door ons bedrijf is ontvangen. Tot deze datum draagt de koper het risico van alle schade die het geleverde materieel, om welke reden dan ook, kan lijden of veroorzaken.

 

10. Verantwoordelijkheid

De aangeboden producten zijn in overeenstemming met de geldende Belgische wetgeving en de normen die op het Belgische grondgebied van toepassing zijn. Sommige daarvan voldoen, wanneer vermeld, ook aan de Franse wetgeving. De foto's, teksten, grafieken, informatie en kenmerken die worden weergegeven en die de verkochte producten illustreren, zijn niet contractueel. Bijgevolg kan TEP niet aansprakelijk worden gesteld voor een fout of een weglating in één van de presentaties of voor een wijziging van de kenmerken van de producten door de leveranciers.

TEP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van de overeenkomst in geval van een voorraadtekort of onbeschikbaarheid van het product, overmacht, onderbreking of gehele of gedeeltelijke staking, met name van de postdiensten of van de transport- en communicatiemiddelen, overstroming of brand. De volledige of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken, met name wegens incompatibiliteit van de uitrusting, geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding of terugbetaling, noch tot enige aansprakelijkheid van TEP.

 

11. Persoonlijke informatie

TEP verbindt zich ertoe geen informatie die u aan ons verstrekt, aan derden door te geven. Deze informatie is vertrouwelijk. Bijgevolg hebt u recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonsgegevens en kunt u er bezwaar tegen maken.

 

12. Wettelijke garantie van overeenstemming van goederen

De wettelijke garantie is van toepassing indien het gebrek aan overeenstemming wordt vastgesteld binnen een termijn van 2 jaar vanaf de levering van de goederen.

De wettelijke garantie begint dus te lopen vanaf de levering van de goederen aan de consument:

- Indien het gebrek zich binnen de eerste zes maanden manifesteert, wordt aangenomen dat het vanaf de levering bestaat. De verkoper moet het tegendeel bewijzen indien hij het daar niet mee eens is.

- Indien het gebrek zich meer dan zes maanden na de levering voordoet, moet de consument het bestaan van het gebrek op het tijdstip van de levering bewijzen.

Niet-conformiteit van de consumptiegoederen, d.w.z. wanneer de geleverde goederen niet overeenstemmen met de gevraagde of bestelde goederen.

De consument kan zich echter niet op de wettelijke garantie beroepen voor wijzigingen in het tijdstip of de plaats van levering, of voor gebreken waarvan hij op het ogenblik van de verkoop op de hoogte was.

U moet de verkoper zo spoedig mogelijk (maximaal 61 kalenderdagen) na de ontdekking van een gebrek op de hoogte stellen.

De consument heeft recht op kosteloze reparatie of vervanging van de goederen (naar keuze van de consument, maar afhankelijk van wat mogelijk en redelijk is). Alleen als de reparatie of vervanging onevenredig of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsvermindering of terugbetaling te eisen.

Als het gebrek gering is, kunt u geen terugbetaling eisen.

In geval van vervanging of reparatie wordt de garantieperiode van 2 jaar opgeschort gedurende de reparatie- of vervangingsperiode. U krijgt geen nieuwe garantieperiode van 2 jaar, maar de reeds begonnen periode wordt hervat vanaf het moment van vervanging of voltooiing van de reparatie.

Uitzondering op de garantie

De garantie dekt niet de vervanging van verbruiksgoederen, abnormaal of niet-conform gebruik van de producten (raadpleeg altijd de bijgeleverde gebruiksaanwijzing), storingen die verband houden met accessoires (voedingskabel), defecten en de gevolgen daarvan als gevolg van een reparatie die niet volgens de regels der kunst is uitgevoerd en de gevolgen daarvan als gevolg van een gebruik dat niet in overeenstemming is met het gebruik waarvoor het product bestemd is.

De garantie wordt niet gegarandeerd indien de normale omstandigheden van opslag, installatie, gebruik en onderhoud niet in acht worden genomen.

Raadpleeg in alle gevallen de gebruiksaanwijzing. De verzendkosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de koper. Er wordt geen materiaal uitgeleend voor de vervanging van een defect materiaal.

Voor elke garantie, gelieve contact op te nemen met onze klantendienst (info@my-pool-covers.com).

 

13. Geschillenbeslechting

 Online geschillenbeslechting ODR: RAL-platform van de Europese Commissie


Beveiligde betalingen: