Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, gebruikt MyPoolCovers cookies. Voor meer informatie bekijk gebruiksvoorwaarden

1.

Raison Sociale : TEP SRL

Adresse siège social : 25, Avenue Zénobe Gramme - 1300 Wavre

TVA : BE 0463 183 809

info@my-pool-covers.com

Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van My Pool Covers zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkopen van My Pool Covers.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 

2. Overeenkomst

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door My Pool Covers. My Pool Covers is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt My Pool Covers dit mee binnen de dertig werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3. Prijzen/Aanbiedingen

Alle prijzen zijn vermeld in euro inclusief btw en exclusief verzendkosten.

4. Retourzendingen

4.1 Alle artikelen kan je binnen 14 dagen na ontvangst retourneren waarna je je geld (op uitzondering van transportkosten en eventuele verkoopkosten zoals e-bay comissie, kredietkaart comissie, wisselkoersverliezen,...) terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij My Pool Covers worden afgeleverd. Dit conform de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (BE). Indien dit aspect niet in acht wordt genomen, kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De administratieve kosten van de retour (email, telefoon, eventuele ophaling op postkantoor, verificatie van het produkt, herpakken,...) zijn geraamd op 10 euro per retour en worden eveneens van de terugbetaling afgetrokken.

In elk geval is het noodzakelijk om de toestemming te krijgen van My Pool Covers alvorens materialen te retouneren. Materialen worden geretourneerd aan het adres opgegeven door My Pool Covers en met de documentatie die door My Pool Covers wordt gevraagd. Vooraleer het artikel te retourneren dient u een retour-referentienummer aan te vragen. Dit retour-referentienummer dient duidelijk op en binnenin de verpakking vermeld te worden. De verzendkosten van de retour zijn ten laste van de klant.
4.2 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt My Pool Covers zich het recht voor om het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. My Pool Covers neemt in dit geval de verzendkosten voor de retour voor haar rekening. De terug te betalen retourkosten zullen in dat geval niet hoger zijn dan de kost indien My Pool Covers het pakket retour haalt. In het geval de terughaling door My Pool Covers, dient de klant zich te schikken naar de modaliteiten en timing aangegeven door My Pool Covers.
5. Betalingen

5.1 Betaling dient in princiepe te geschieden voor levering of ten laatste bij levering. Indien de producten worden afgehaald bij My Pool Covers of onder Rembours worden opgestuurd, zal een redelijk voorschot afgesproken worden. Bij levering door My Pool Covers onder Rembours wordt alleen een cash betaling aanvaard.


5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is My Pool Covers gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

6. Levering

6.1 De door My Pool Covers opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is. De wettelijk levertijd van 1 maand voor standaard produkten (exclusief maatwerk) dient als leidraad om het begrip 'redelijkerwijs' te interpreteren.

6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip kort nadat de producten klaar zijn voor verzending.


6.3 Levering gebeurt op het adres, opgegeven tijdens de bestelling. Wij kunnen niet garanderen dat aanpassingen aan het leveradres die achteraf gebeuren, ook correct door de vervoerders wordt teogepast. Aangepaste leveradressen kunnen in geen beding aanleiding geven tot schadeclaims.

7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan My Pool Covers verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

8. Transportschade

Indien u een product wordt aangeleverd met zichtbare transportschade, dient het product geweigerd te worden. Aanvaarding van een beschadigd product in onomkeerbaar. Indien transportschade pas achteraf kon worden vastgesteld (verpakking niet beschadigd), dient de schade binnen de 24 uur schriftelijk gemeld te worden. De verpakking en goederen moeten bewaard blijven tot het schadegeval is afgehandeld. In alle gevallen zal de ontvanger zijn volledige medewerking verlenen indien een onderzoek naar de schade wordt ingesteld. Het niet verlenen van medewerking kan leiden tot het niet vergoeden van de schade. Voor volgende artikels raden wij u aan deze op te halen in een ophaal- en servicecentrum.
9. Elektronische communicatie en bewijs

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en My Pool Covers (dan wel door klant ingeschakelde derden), is My Pool Covers niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van My Pool Covers
9.2 De administratie  van My Pool Covers geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft My Pool Covers in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat My Pool Covers gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.


11. Garantie - Reparaties

My Pool Covers volgen de Europese garantieregeling. Dit betekent 6 maand garantie op productiefouten, gevolgd door 1.5 jaar extra garantie op productiefouten indien de klant kan aantonen dat de productiefout bestond op het ogenblik van de aankoop. Materialen waarvan de klant vermoedt een garantieclaim te kunnen eisen, worden ofwel door My Pool Covers ofwel door de leverancier nagekeken. In geval de garantieclaim geldig is, wordt het materiaal kostenloos gerepareerd. Alle garantiegevallen zijn 'Carry-in' op volgend adres:

 

My Pool Covers

Avenue Zénobe Gramme 25

1300 Wavre
Belgie

 

Vallen niet onder garantie: onderdelen van robots en pompen onderhevig aan slijtage (rupsbanden, kogellagers,...), schade door verkeerd gebruik of verkeerde installatie, etc. Schade voortvloeiend uit een garantieprobleem (verlies van water, installatiekost, tijdsverlies, etc.) worden niet vergoed door My Pool Covers. In geval van een garantieclaim met opblaasbare materialen, moet de klant het bewijs van het lek doorsturen via een foto (eventueel zeepbubbels met water en zeep maken). Er worden geen terugzendingen van opblaasbare materialen aanvaard.12. Diversen

12.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met My Pool Covers in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door My Pool Covers vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.2 Er kunnen geen rechten ontleend worden indien de info op de site verkeerd zou zijn of verkeerd geïnterpreteerd wordt. Foto's zijn informatief en geven een beeld over de karakteristieken van onze producten.

12.3 My Pool Cover is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in België aan de handelsrechtbank van Nijvel.


Beveiligde betalingen: